לקבלת מידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

תנאי שירות

תנאי שירות כלליים

לקוח יקר, מסמך זה בא לפרט ולהבהיר את תנאי השירות המוענק לך על ידי ואין בו

משום לפטור אותנו להעניק שירות הוגן, מקצועי ואמין – בכל מקרה של חוסר שביעות רצון הנך מוזמן

לפנות בכתב, בטלפון, או בדואר אלקטרוני המפורט מטה.

תיקון באתר הלקוח:

 1. אחריות על התיקון היא אחריות על העבודה במפורטת בתעודת המשלוח/ חשבונית במחשב / בציוד הלקוח בלבד, אין אחריות על ציוד נלווה המושפע או משפיע על איכות השירות של המכשיר שתוקן או החומרה שסופקה לא על ידי או לחליפין לא תוקנה על ידי.
 2. אין אחריות על התקנה של מערכת הפעלה או תוכנות שנבדקו ונמצאו תקינות בסיום התיקון.
 3. אחריות על ציוד תינתן לאחר שימוש נכון לפי תנאי שימוש והוראות שימוש של כל מוצר, כל שינוי בתצורה, חיבור, או הפעלה של המוצר תעביר את האחריות לידי הלקוח.
 4. התקנה או הסרה של רכיב חומרתי ממחשב או מערכת מחשב שנרכשה ממני שלא על ידי CompBiZ תהווה עילה לביטול אחריות על שלמות ותקינות המערכת.
 5. תיקון המחשב/ תוכנה מספק ללקוח אחריות רק על התיקון המפורט בחשבונית ואין בו משום לקיחת אחריות על תוכנות/ רכיבי חומרה המושפעים ממנו אך אין בו פטור מבדיקה כללית של המערכת טרם התקנה.
 6. האחריות על התיקון תינתן אך ורק לרכיב חומרתי שתוקן ותצורתו, אין אחריות על רכיבים הנלווים / משפיעים / מושפעים מהתיקון.
 7. אין אחריות על מידע אשר מאוחסן בכוננים הקשיחים של מחשב או שרת, לרבות כוננים חיצוניים או כונני רשת.

תיקון מרוחק:

 1. תיקון מרחוק מאפשר ללקוח לקבל שירות תחזוקה ותיקונים למערכת בתשלום שייקבע מראש באמצעות תוכנת Logmein או TeamViewer אשר רכיב שליטה מרחוק מותקן במחשב הלקוח.
 2. CompBiZ אינה אחראית לאבטחת המוצר, וליציבות המערכת בעקבות התקנה של רכיב השליטה מרחוק מאחר והוא לא פותח על ידה, אין בזאת משום לפטור את CompBiZ לשמור על אבטחת הסיסמאות לשליטה מרחוק, מרכיביו ואופן תצורתו במערכותינו.
 3. בהסכמתך לשירות השליטה מרחוק הנך מאפשר לי או לכל אדם המיופה כוח ב-CompBiZ להתחבר למחשב ולבצע תיקונים ותחזוקה שוטפת עפ"י בקשתך, אין בסעיף זה משום הסרת אחריות על אופן השימוש בשירות ומטרותיו העיקריות שהם תחזוקה שוטפת, תיקונים והתקנות נוספות של רכיבי תוכנה במחשבך.
 4. התיקון מרחוק הוא תיקון שמוגדר כדחוף, אין אחריות על רכיבי חומרה שהושפעו לאחר ההתחברות מרחוק, מטרת ההתחברות מרחוק הוא תיקון מיידי שנותן מענה לצורך של פתירת תקלה בהקדם ולא נועד לתקן רכיבי חומרה שאותם ניתן לתקן רק בשטח.

שירות גיבוי מרוחק:

 1. שירות הגיבוי על גבי ענן הוא בכפוף לתנאי השירות של החברה לאספקת השרתים המרוחקים ובכל מקרה החוזה המחמיר ביותר הוא הקובע בנוגע למדיניות הגיבוי.
 2. שירות הגיבוי הוא בערבון מוגבל בנושא איכות הקבצים שנמצאים על גבי השרת המרוחק, זמינותם והימצאותם, ובכל מקרה- אין כל אחריות מצד "CompBiZ" בנושא הימצאותם של הקבצים והגיבוי של הקבצים המקומיים.
 3. שחזור קבצים וגרסאות קבצים מהשרת תלוי בקובץ המקור שממנו הוא ביצע גיבוי ולכן אין אחריות על תקינות הקובץ המשוחזר גם במידה והוא נמצא.
 4. התשלום עבור שירות הגיבוי הוא חודשי, בכל מקרה של אי תשלום רשאי "CompBiZ" לבטל את השירות לאלתר ולהסיר כל אחריות לביצוע גיבויים יומיים במערכות הלקוח.
 5. הלקוח אחראי על סריקת דוחות הגיבוי היומיים ומתחייב בזאת להעביר דוחות שנכשלו ל " COMPBIZ" – מעקב אחר הדוחות הוא באחריות הלקוח בלבד.

שירותי דואר אלקטרוני:

 1. "CompBiZ" מסכימה ומאפשרת ללקוח להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני שלה באמצעות נותני שירות טכנולוגיים לדוגמא GOOGLE ו-MICROSOFT – כפופה ומכפיפה את לקוחותיה לתנאי השירות המלאים שלהם שניתן למצוא בכתובות:

GOOGLE: https://www.google.com/mail/help/terms_of_use.html

MICTOSOFT 365: https://www.microsoft.com/en-us/servicesagreement

 1. "COMPBIZ" אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך באמצעים שונים. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבת הדואר האלקטרוני שלך, לרבות רשימות תפוצה. משכך, "COMPBIZ" לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך. אנו ממליצים לך לגבות את תיבת הדואר האלקטרוני שלך באמצעים נוספים – ידניים ואוטומטיים.
 2. לשם שמירה על המידע המצוי בתיבת הדואר האלקטרוני שלך, הנך מתחייב כי תשנה את סיסמת הכניסה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, מעת לעת.
 3. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי שירות הדואר האלקטרוני של "COMPBIZ" מיועד לשימושו הפרטי של בעל התיבה בלבד. כמו כן ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השימוש בדואר האלקטרוני של "COMPBIZ" לצרכים מסחריים ו/או עסקיים הינו באחריותך הבלעדית והמוחלטת ולא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה כנגד "COMPBIZ" בגין שימוש שכזה. מובהר מעבר לכל ספק כי במקרה של בעיה ו/או אי אספקה ו/ או שיבושים בשירות הדואר, לא תהא "COMPBIZ" אחראית כלפי בעל העסק או כלפי צד לקוחות העסק או כלפי כל גורם אחר בהקשר עם העסק, באשר לשירות, ולא תהא מחויבת בכל פיצוי או שיפוי באשר לנזק או בעיה.
 4. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל איסור מוחלט על התחזות לכל גורם שהוא במשלוח הודעות דוא"ל, לרבות אך לא רק, אנשים פרטיים, מוסדות עסקיים, רשויות וגופי ממשל.

איסור על דואר זבל

 1. "COMPBIZ" מתנגדת לתופעת דואר הזבל הגורמת נזקים כבדים לכל המעורבים במדיום הדואר האלקטרוני, לרבות משתמשיו.
 2. נאסר עליך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני לצורך או בקשר ליצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או לביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל, וכן נאסר עליך להרשות לאחר להשתמש בתיבת הדואר שלך או בכתובתך, בכל שימוש הקשור במישרין או בעקיפין במשלוח דואר זבל, והכל כפי שמפורט להלן.
 3. נאסר עליך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של "COMPBIZ ,"תוך הפרת כל דין, כללי או מיוחד, האוסר על יצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או ביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל.
 4. בין היתר, נאסר עליך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של "COMPBIZ",תוך הפרת חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 ,חוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999 ,חוק המחשבים, התשנ"ה-1995 ,חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ,החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 ,חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 ,חוק העונשין, תשל"ז-1977 ,פקודת הנזיקין [נוסח חדש], ו/או כל תקנה או צו שניתנו על-פי או בהתאם לחוקים האמורים.
 5. לתשומת לבך, מובהר בזאת כי הפרת מדיניות איסור משלוח דואר זבל עלולה לגרור אחריה סנקציות פליליות ואזרחיות וקנס כספי.
!